Wesprzyj nas!
Rozbudzając pasje
Załoga Szkoły Rycerskiej doskonali swoje żeglarskie umiejętności.

Tekst ujednolicony
z dnia 1 lutego 2013 roku

STATUT
FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA SZKOŁA RYCERSKA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Jerzego Kozaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Majchrzaka w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Polnej 22 lok. 8, w dniu 23 marca 2012 roku, zmienionym w dniu 5 kwietnia 2012 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Fundacja dąży do realizacji następujących celów:
 1. wspieranie działalności oświatowej;
 2. rozwijanie umiejętności intelektualnych oraz fizycznych wśród młodzieży;
 3. propagowanie patriotyzmu wśród młodzieży.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. realizację projektu edukacyjnego „Letnia Szkoła Rycerska”;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i promocyjnej przyczyniającej się do realizacji celów Fundacji;
 3. organizowanie i pomoc w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz targów o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim zbieżnych z celami Fundacji;
 4. organizowanie festiwali i imprez artystycznych zbieżnych z celami Fundacji;
 5. angażowanie sektorów biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;
 6. wspieranie i współpracę z organizacjami pozarządowymi o celach zbieżnych z celami Fundacji;
 7. inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji celów Fundacji;
 8. współpracę z przedstawicielami władz ustawodawczych i wykonawczych w zakresie realizacji celów Fundacji;
 9. działalność charytatywną, zwłaszcza poprzez ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom indywidualnym i instytucjom;
 10. organizowanie kursów i obozów edukacyjnych przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;
 11. założenie oraz prowadzenie placówki edukacyjnej opartej na tradycji Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej oraz Korpusów Kadeckich.

§ 8

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich obowiązków.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych.
 2. Fundator wnosi fundusz założycielski w formie wkładu pieniężnego.

§ 10

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  a. darowizn, spadków, zapisów, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
  b. dotacji i subwencji osób prawnych;
  c. zbiórek i imprez publicznych;
  d. majątku Fundacji;
  e. odsetek bankowych;
  f. sprzedaży obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na łączną roczną kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji;
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c. śmierci członka Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b. realizacja celów statutowych, w tym dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację;
  c. sporządzanie rocznych planów pracy działania Fundacji oraz planowania budżetu;
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  g. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji;
  h. udzielanie pełnomocnictw;
  i. uchwalanie regulaminów funkcjonowania Zarządu Fundacji;
  j. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, w tym sprawozdanie finansowe.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając odpowiednie powiadomienie z porządkiem obrad pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą innych środków komunikacji, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. W okolicznościach nadzwyczajnych, Prezes może zwołać posiedzenie Zarządu w krótszym terminie przy akceptacji 2/3 wszystkich członków Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. w przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Do ważności uchwał wymagana jest obecność połowy składu Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do reprezentowania Fundacji.
 8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Sposób prezentacji

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od trzech do sześciu członków, w której każdy członek wybierany jest na czteroletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Pierwszym Przewodniczącym Rady jest Fundator, który powołuje w skład Rady samego siebie.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c. śmierci członka.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 7. Członkowie Rady:
  a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia;
  b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  c. w przypadku powołania do Zarządu, lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo w Radzie ulega natychmiastowemu zawieszeniu na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które w sposób długotrwały bądź znaczny uniemożliwiają lub utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania, Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu go członkostwa w Radzie. Uchwała ta musi być podjęta bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 17

Do zadań Rady należy:
a. nadzór nad działalnością Fundacji;
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§ 18

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch jej członków lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane przez Zarząd dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu Fundacji o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Fundacji.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 8. Zarówno Prezes Zarządu jak i Zarząd w całości mogą zostać zaproszeni na posiedzenie Rady wyłącznie jako obserwatorzy posiedzenia bez prawa głosu.
 9. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 4. Dla swej skuteczności uchwała o połączeniu z inną fundacją wymaga uzyskania stanowiska Rady Fundacji i Fundatora.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub Likwidator powołany do tego celu przez Fundatora.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Warszawa, dnia 23 marca 2012 roku
podpis Fundatora

Statut Fundacji Szkoła Rycerska w formacie PDF.
Dotychczas współpracowaliśmy z: